Nguyên tắc ứng xử

  • SAG hoạt động trên nguyên tắc chính trực, cởi mở, tôn trọng quyền cá nhân và quyền lợi của toàn thể nhân viên. Đồng thời tôn trọng quyền lợi chính đáng của tất cả khách hàng và những ai có quan hệ với công ty
  • Công ty hoạt động dựa trên quan hệ tốt và tuân thủ các chính sách đã cam kết với đối tác. Mọi thành viên công ty có liên quan phải nắm rõ các cam kết này & tuân thủ chặt chẽ