Khách hàng và đối tác

SAG không ngừng phát triển mối quan hệ và nhận được tín nhiệm của các khách hàng trong các lĩnh vực:

  • Tài sản công: mua sắm và thanh lý
  • Giải quyết tranh chấp dân sự của Tòa án
  • Thi hành án dân sự
  • Ngân hàng và tổ chức tín dụng
  • Cổ phần hóa doanh nghiệp
  • Tài sản khác